Polityka prywatności
opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat,
w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Polityka Prywatności może być aktualizowana, o czym będziemy informować użytkowników.

1. Informacje ogólne: Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszego serwisu www.4easy3d.pl i podległym jemu subdomen jest w dalszej części „4easy3d” lub „Administrator”.

4easy 3D Magdalena Grygiel-Pradelok jest organizatorem fachowych szkoleń i kursów z zakresu projektowania 3D i druku 3D dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Firma 4easy3D prowadzi również warsztaty dla dzieci, organizuje urodziny, a także świadczy usługi projektowania oraz druku 3D. Adres: 4easy 3D Magdalena Grygiel-Pradelok z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwicka 162, 42-600, NIP: 645 23 30 408.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Do ochrony Państwa danych stosujemy szereg środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie i regularne audyty.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika/Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych strony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. 4easy3d realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolne wprowadzenie ich przez Użytkownika/Klienta;

 • poprzez gromadzenie plików “cookies”;

 • poprzez gromadzenie kodów śledzenia umożliwiających kampanie marketingowe.

6. Strona 4easy3d.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika/Klienta.

 • Dane personalne: imię, nazwisko, wiek;

 • Dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;

 • Dane dotyczące płatności: adres do przesyłania rozliczeń, numer konta bankowego, imię i nazwisko posiadacza konta bankowego;

 • Historia zamówień;

 • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i opinie na nasz temat, przesłane przez użytkowników lub opublikowane za pośrednictwem Strony Internetowej;

 • Identyfikatory internetowe, takie jak adresy IP, dane pochodzące z plików cookies i innych identyfikatorów internetowych;

7. Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizacji umowy poprzez zakup produktu lub w celach marketingowych.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani przekazane osobom trzecim/podmiotom z wyłączeniem poniżej. Administrator zastrzega sobie udostępnianie i przetwarzanie Państwa danych, następującym odbiorcom:

 • partnerom biznesowym, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności, takim jak:

  • dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting naszej strony internetowej;

  • przedsiębiorstwa, które umożliwiają realizację Państwa zamówienia, takie jak: dostawcy usług płatniczych online,

  • bank prowadzący nasz rachunek bankowy;

  • przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy;

  • przedsiębiorstwa świadczące w naszym imieniu usługi w zakresie wysyłania e-maili, wiadomości tekstowych i przesyłek pocztowych,

  • naszym doradcom, w tym prawnikom, księgowym, rewidentom, którzy świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi

 • organom władzy, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa.9. Do danych udostępnionych firmie 4easy3d, przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:

 • żądania od Nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie Twojej osoby;

 • sprostowania swoich danych;

 • usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, albo nie posiadamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z subskrypcją newslettera;

 • ograniczenia przetwarzania danych;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przez Nas przetwarzane niezgodnie z prawem.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od 4easy3d.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez markę 4eas3d. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

13. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Klauzula informacyjna RODO

w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest 4easy 3D Magdalena Grygiel-Pradelok z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwicka 162, 42-600, NIP: 645 23 30 408.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia na stronie www.4easy3d.pl oraz podległych subdomenach.

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
W przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, informujemy o tym fakcie oraz o prawach z tym związanych.

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Created by: cdx.pl